logo
logo

Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: CoachMace: het Elektronisch cliënten dossier (ECD) genaamd CoachMace Gebruiker: de persoon die het maandabonnement aangaat en toegang heeft tot CoachMace. Abonnement: het maandelijks abonnement op CoachMace dat wordt afgesloten door de Gebruiker.

Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van CoachMace en het afsluiten van het maandabonnement. 2.2 Door het afsluiten van het abonnement gaat de Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Gebruiksrecht

3.1 CoachMace verleent de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht om CoachMace te gebruiken gedurende de looptijd van het abonnement. 3.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de toegang tot CoachMace met behulp van het verstrekte account.

Privacy

4.1 CoachMace verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker conform de geldende privacywetgeving en het Privacybeleid van CoachMace. 4.2 CoachMace neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Gebruiker te beschermen.

Aansprakelijkheid

5.1 CoachMace is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van CoachMace, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van CoachMace. 5.2 CoachMace is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik of de onbeschikbaarheid van externe diensten, functionaliteiten of producten gekoppeld aan CoachMace.

Duur en beëindiging

6.1 Het abonnement wordt aangegaan voor een termijn van één maand en wordt automatisch verlengd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 6.2 Het abonnement kan door de Gebruiker worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Intellectueel eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot CoachMace berusten bij CoachMace of haar licentiegevers. 7.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CoachMace de software, content of andere materialen van CoachMace te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken of te distribueren.

Overige bepalingen

8.1 CoachMace behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website van CoachMace. 8.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Door het afsluiten van het maandabonnement verklaart de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.